ลำดับ
ตำแหน่งที่เปิดรับ
รับถึงวันที่
จำนวน
ประจำ
ข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับ
1 ที่ปรึกษาขายรถใหม่และรถใช้งานแล้ว สำนักงานใหญ่-มัญจาคีรี-หนองเรือ-บ้านดอน
2 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 1 สำนักงานใหญ่
3 เจ้าหน้าที่การตลาด 2 สำนักงานใหญ่
4 ที่ปรึกษาการขาย 10 สำนักงานใหญ่ มัญจาคีรี หนองเรือ บ้านดอน SURE
5 ผู้บริหารงานบริการ 1 สำนักงานใหญ่
6 ช่างเคาะตัวถัง 1 สำนักงานใหญ่ หนองไผ่
7 ช่างเตรียมพื้น 1 สำนักงานใหญ่
8 ช่างซ่อมบำรุง 1 สำนักงานใหญ่
9 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 2 สำนักงานใหญ่
10 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1
11 พนักงานติดฟิล์ม 1 สำนักงานใหญ่
12 พนักงานขับรถสไลด์ 1 สำนักงานใหญ่
Top