หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
ติดฟิล์มรถยนต์
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
เพศชาย
อายุ 20-30 ปี
ประสบการณ์ด้านการติดฟิล์มรถยนต์
Top