หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
ขับรถยนต์ได้
มีประสบการณ์การขายรถ
Top